01.07. Onneksi olkoon: Aaro, Aaron | Palaute
Koko Helsinki

Samarbetsförhandlingarna för de gemensamma tjänsterna i Helsingfors kyrkliga samfällighet är avslutade

22.06.2022, 15:36
Samarbetsförhandlingarna, som inleddes av produktionsekonomiska orsaker, gällande de gemensamma tjänsterna vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, är med undantag för kontroll av några tekniska detaljer avslutade den 22.6.2022. Inga betydande, större helheter är längre obehandlade. Förhandlingarna fördes av ekonomiska, produktions- samt verksamhetsorsaker.

De gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag ska till år 2025 uppskattningsvis minskas med 4,8 miljoner euro, varav cirka 1,0 miljoner euro genom icke strukturella inbesparingar och 300 000 euro genom en ökning av verksamhetsintäkterna. Syftet med förhandlingarna och de på dessa baserade besluten är att hitta strukturella lösningar och andra alternativ som kan generera inbesparingar på 3,5 miljoner euro.

– Samarbetsförhandlingarna har förts till ett slut. Förhandlingarna har förts i god anda även om parterna inte var eniga i alla frågor. Innehållet i förhandlingarna är inte ännu offentligt. När besluten är fattade blir också de innehåll som behandlats i samarbetsförhandlingarna offentligt, vilket sker tidigast i september när gemensamma kyrkorådet och kyrkofullmäktige fattar beslut, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

Samarbetskommissionen förhandlade bland annat om möjliga sammanslagningar av funktioner, kontroll av arbetsfördelningen, förändringar i organisations- och tjänstestrukturerna, förändringar i arbetsbilder och tjänstemannaplikter, permitteringar, deltidsarbete, överföring av uppgifter samt vilka följder dessa medför för den enskilda anställda.

På frågor gällande samarbetsförhandlingarna svarar samfällighetens direktör Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi, tfn 050 593 1944

-----

Helsingfors kyrkliga samfällighet är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland – Kyrkan i Helsingfors. Helsingfors samfällighet består av 20 självständiga församlingar av vilka 17 är finska och 3 svenska samt de gemensamma tjänsterna.

Helsingfors samfällighet har ca 1 200 arbetstagare. Församlingarna i Helsingfors har ca 330 000 medlemmar.

Helsingfors samfällighets gemensamma tjänster sköter bl a församlingarnas ekonomi, personalfrågor, medlemsregister, samfällighetens gemensamma förvaltning, fastigheter, kommunikation och begravningsplatserna. Till de gemensamma tjänsterna hör också församlingarnas gemensamma tjänster t ex familjerådgivningen, fostran, arbetet i läroanstalterna, specialdiakonin, sjukhussjälavården, volontärverksamheten samt verksamhet som riktar sig till olika specialgrupper.