03.10. Grattis: Evald | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors kyrkliga samfällighet offentliggjorde planerna för balanseringen av de gemensamma tjänsternas ekonomi

Samfälligheten

09.09.2022, 15:26 /  uppdaterad 22.09.2022, 09:20
Resultatet av omställningsförhandlingarna som förts inom Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har nu fastställts. Vissa tjänster upphör eller begränsas och vissa ändras för att bli mångsidigare. Utöver nedskärningarna satsar samfälligheten också tillväxt. Målsättningen är att hitta hållbara lösningar med fokus på verksamhet som gagnar helsingforsarna.

Tidigare i dag informerade Helsingfors kyrkliga samfällighet om de stora riktlinjerna för balanserandet av ekonomin. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bl a innebär att antalet årsverken minskar med 45. Torsdagen den 8.9. fastställde gemensamma kyrkorådet ett åtgärdsprogram med 30 punkter.

I dag har hela personalen vid de gemensamma tjänsterna informerats om åtgärderna. De arbetstagare vars arbetsförhållanden förändras av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker har kontaktats personligen. Omställningsförhandlingarna och besluten gäller inte församlingarnas personal utan endast de gemensamma tjänsterna.

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki förklarar att orsaken till sparprogrammet är ”det strukturella underskottet, den stora renoveringsskulden som gäller fastighetsmassan och de fortsättningsvis sjunkande skatteintäkterna som ställer samfällighetens ekonomi på prov”.

Före utgången av 2030 kommer samfälligheten att minska antalet verksamhetslokaler och fastigheter, sammanlagt rör det sig om 40 000 m2. Detta görs huvudsakligen under senare hälften av decenniet. Merparten av besluten kommer ändå att märkas redan i nästa års budget och i hur arbetet härefter organiseras.

”Vi försöker trygga församlingarnas och de gemensamma tjänsternas förmåga att komma tillrätta med de snabba förändringarna i den urbana verksamhetsmiljön. Samtidigt får vi inte glömma vad som är kärnan i vår verksamhet. Vi ska stärka hoppet och leva på ett sätt som beaktar såväl vår nästa som hela skapelsen.”

”Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi vårt församlingsarbete utgående från helsingforsarnas behov. Vi behöver lugn så att vi kan växa och koncentrera oss på det nya. Genom att tillräckligt djärvt gå igenom och skära i verksamheten och skapa en ny organisation undviker vi att ständigt tvingas spara i verksamheten” förklarar Rintamäki.

Sparbesluten bygger på fem principer

Inbesparingar uppnås då vi slutar utföra vissa uppgifter som andra kan sköta eller finansiera. Exempelvis kommer verksamheten i Kampens kapell att förändras, telefonväxeln läggs ner och nedskärningar görs i vissa understöd och i de gemensamma tjänsternas anslag.

I främsta rummet står de tjänster som riktas till helsingforsarna och invånarna i huvudstadsregionen. Bland annat omförhandlas prenumerationsavtalet som gäller Kyrkpressen. Dessutom går vi in för att slopa Samtalstjänsten.

Vi räknar med att i framtiden allt mer dra nytta av församlingsmedlemmarnas kompetens och intresse. Vi skapar ett församlingstjänstteam och vid planeringen och förverkligandet av evenemang satsar vi på helheter som bevisligen når ut till stadens innevånare.

”För att uppnå styreffekt gör vi interna anslagsöverföringar. De interna hyrorna har vi redan justerat. Nu försöker vi öka de externa hyresintäkterna. Vi påskyndar uthyrningsprocesserna och åtgärderna som syftar till att banta ner vårt fastighetsbestånd”, säger Rintamäki.

Högst upp på försäljningslistan står Norra Haga kyrka, sommarhemmet på Stenholmen och fastigheten i Mariefors. Församlingarna och de gemensamma tjänsterna söker synergieffekter bl a genom att anlita gemensamma kommunikatörer.

I fråga om ekonomi och organisation ska kyrkan i framtiden allt mer ses som en helhet. Denna princip märks också i sparbesluten som bland annat innebär förändringar i tjänsteenheternas och –teamens fakturering. Det specialiserade ungdomsarbetet förs närmare församlingarna, taxorna uppdateras, förvaltningens mötesrutiner effektiveras och ICT-utrustningen skaffas allt oftare via leasingkontrakt.

Rintamäki nämner några exempel: ”Personalen som sköter begravningsplatserna sammanförs till en ny enhet, vilket gör arbetsplaneringen och tillgången på arbetskraft mer flexibel. På så sätt kan vi effektivt dra nytta av den stora kompetens som finns på respektive verksamhetsställe. Också centralregistrets arbete kommer att effektiveras.”

Ungefär 300 arbetstagare kommer att få nya uppgifter och förändringar görs i organisationens enheter och/eller anställningsvillkoren.

Vi prutar inte på vårt samhällsansvar

Hårdast drabbas de som nu sagts upp. En del av dem kan vi erbjuda nya uppgifter. För att minska personalstyrkan går vi också in för pensioneringar, avslutar visstidsanställningar och lämnar tjänster och uppgifter obesatta. Sammanlagt kommer antalet årsverken att minska med ca 45.

”Nu måste vi på bästa möjliga sätt ta hand om och stötta de uppsagda. Vi erbjuder omfattande och konkreta stödåtgärder” säger HR-direktör Riitta Kajander.

”Vi kommer bland annat att erbjuda dem som söker nytt jobb coaching, ledighet för att möjliggöra jobbsökande och företagshälsovård. Vi stöder också dem som hittills bott i tjänstebostad och framgent tvingas betala marknadshyra. En viss flexibilitet och förlängd övergångstid i fråga om personalförmånerna ingår också i konceptet.”

Detaljerad information om samhällsansvaret, den strategiska bakgrunden till sparprogrammet samt om de konkreta spar- och utvecklingsobjekten finns i gemensamma kyrkorådets protokoll. Protokoll (på finska) pdf